در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

 

از کلیه کاربران محترم  تقاضا میشود جهت دسترسی از راه دور به سیستم های شما نرم افزارهای Ammy.Admin و  Anydesk را از آدرس srb.com منوی Remote نصب نمائید.